Logo IPC Logo ESD

Kontaktujte nás...

02/2120 1800 info@realtimetec.sk
Kontaktujte nás...
 
0   položiek
 
0
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Prihlásenie
 
  Registrácia   Nové heslo
 
 

Obchodné podmienky

20.08.2014

Všeobecné obchodné podmienky Realtime Technologies SK, s.r.o.

 

          1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu realtimeshop.sk  determinujú obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Realtime Technologies SK, s.r.o., IČO: 45 295 786, so sídlom Ambrova 8, 831 01  Bratislava, ako dodávateľom na strane jednej a zákazníkom na strane druhej, ktorých predmetom je dodávka tovaru či služieb podľa výberu v internetovom obchode realtimeshop.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

a, osoba zapísaná v obchodnom registri,

b, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

          2. Objednanie tovaru či služieb

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovarov či služieb je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky predávajúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie komunikačnými prostriedkami – telefónom či e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva z pravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým obsah objednávky (presná špecifikácia tovarov a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Od potvrdenia objednávky predávajúcim začína bežať dodacia lehota. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovary a zaplatiť za ne kúpnu cenu.

          3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru „na objednávku“ ktoré bolo nutné na želanie zákazníka objednať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď. Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, alebo z dôvodu, že požadovaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena či dodacie podmienky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto vyplatená späť (najneskôr však do 10 pracovných dní).

          4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetov plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Táto dodacia lehota je iba orientačná! Vzhľadom k šírke ponúkaného sortimentu nie je možné garantovať nevypredanie skladových zásob a s tým spojené predĺženie uvedenej dodacej lehoty. Tovar, ktorý nie je skladom, je u dodávateľov objednávaný vždy ku 20. dňu v mesiaci. Dodacia doba je v takom prípade individuálna a je závislá od skladových zásob/výrobných kapacít dodávateľa/výrobcu. Pri objednávke v cene nad 360 € bez DPH objednávame u dodávateľa okamžite.

Termín dodania bude upresnený po zaslaní objednávky. Spôsob dodania je stanovený na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je vynášanie tovaru. Doprava je zabezpečená kuriérom GEIS, resp. osobný odber. Náklady na dopravu tovaru sú stanovené nasledovne:

a, Dopravné za 1 balík pri platbe vopred (proforma faktúra) 5 € (6 € s DPH)

b, Dobierka (platba vodičovi pri dodaní) 5 € + 1 € (7,2 € s DPH)

c, Dopravné pri objednávke tovaru nad 300 € bez DPH ZDARMA*

Pri zásielkách s hmotnosťou prevyšujúcou 20kg si vyhradzujeme právo na navýšenie ceny dopravy podľa aktuálneho cenníku dopravcu. O navýšení ceny dopravy bude zákazník vždy vopred informovaný.

          5. Ceny a platby

Ceny tvaru sú uvedené bez nákladov na balné a na dopravu a bez nákladov na poistenie tovaru počas prepravy.

Ceny dopravy sú uvedené vrátane nákladov na balné a poistenie.

          6. Záruka

Záruku na predávané tovary predávajúci poskytne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené opotrebením výrobkov, mechanickým poškodením, živelnými pohromami a použitím výrobku v rozpore s jeho účelom.

         7. Reklamácie

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V prípade, že záručný list nebol súčasťou balenia ako samostatný dokument, slúži na tento účel nákupný doklad. Výrobné číslo pre výrobky, prístroje a zariadenia ktoré ho obsahujú je uvedené na dodacom liste.

           8. Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto zákonnej lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás písomnou formou alebo e-mailom so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry – daňového dokladu a dátumu predaja,

- Tovar, ktorý ste už prevzali, zašlite späť na adresu našej prevádzky :

a, s kompletnou dokumentáciou

b, nepoškodený, čistý,

c, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu,

d, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

Zasielaný tovar by mal byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 

1.) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

2.) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3.) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

4.) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

5.) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

6.) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

7.) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

8.) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

10.) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11.) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

             Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vrátane DPH .
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

          9. Tovar

Predávajúci si vyhradzuje právo rozdielnych parametrov tovaru v závislosti na výrobných zmenách výrobcu, ktoré nie sme schopný ovplyvniť. Taktiež si vyhradzuje právo prípadných zmien v závislosti na zmene výrobného programu či zmene dodávateľa časti a súčastí konečného výrobku.

          10. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše osobné údaje, ktoré boli uvedené pri realizácii objednávky. Vami poskytnuté údaje nebudú nijako zneužité a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe.

Spoločnosť REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. , so sídlom Ambrova 8, 83101 Bratislava, IČO: 45 295 786, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, vložka 106754/B (ďalej len „Správca“), spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Europského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v znení neskorších predpisov, prípadne iný právny predpis, ktorý ho nahradí alebo doplní, spracovávala tieto osobné údaje: Linda Sekuciová, REALTIME TECHNOLOGIES SK s.r.o., E-mail: lsekuciova@realtimetec.sk, pozícia v spoločnosti: ESD & Customer Support.

  11. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

          12. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa v prípade fyzickej osoby riadia ustanoveniami občianskeho zákonníku, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

Prípadné spory medzi spoločnosťou Realtime Technologies SK s r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na spoločnosť Realtime Technologies SK s r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou spoločnosti Realtime Technologies SK s r.o. je info@realtimetec.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné v plnom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10. 12. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Posledná aktualizácia: 10.12.2019

 

 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Realtime Technologies s.r.o., Veská 75, Sezemice, 533 04 Pardubice, Tel.: +420 464 600 800, support@realtimetec.cz

Realtime Technologies SK s.r.o., Technická 5, 82104 Bratislava, Tel.: +421 2 2120 1800, info@realtimetec.sk

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.realtimeshop.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.

K prevádzke nášho webu www.realtimeshop.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.